Kezdőlap » Archiv » Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás

Közlemény

a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

A Pálos Óvoda (3261, Pálosvörösmart, Rákóczi út 116) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(4) bekezdéseire figyelemmel az óvoda felvételi körzetében,

Pálosvörösmart Község Közigazgatási területén

az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi Közleményt teszi közzé.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, Törvényes képviselőket, hogy óvodánkba a gyermekeket a 2021/2022-es nevelési évre 2021 május 10 – május-20-ig.  

800-től -13.00 óra között lehet beíratni.

A beiratkozás helye:  Pálos Óvoda

                                     3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116.

                                     Tel.: +36 20 915-51-25

                                     E-mail: palosovi@gmail.com

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ezek alapján, a 2021/2022-es nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2021. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek óvodai beíratásának szándékát a szülők/törvényes képviselők személyesen is kérhetik az óvodában.  A járványügyi szempontok figyelembevételével, a várakozás elkerülése érdekében a

+36 20 915 5125 telefonszámon egyeztessenek beiratkozási időpontot.

Időpontfoglalás: 930-1130 között.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát, és társadalombiztosítási igazolványát,
  • a szülő személyi azonosító igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,

Elektronikus úton is kezdeményezhető a beiratkozás.

A Pálos Óvoda e-mail címén: palosovi@gmail.com, jelezzék beiratkozási szándékukat, gyermekük nevét, lakcímét, Taj számát, és a kapcsolattartó szülő telefonszámát kérjük feltüntetni.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis azon gyermekek, akik 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyernek.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban vagy szóban közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő/törvényes képviselő az Intézményfenntartó Társuláshoz, mint fenntartóhoz, fellebbezési kérelmet nyújthat be.  Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3), és a 38. § alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Kérjük Önöket, hogy a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról! 

                                                                                                                Nagy Zoltánné

                                                                                                                 Óvodavezető

Eseménynaptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
https://2015-2019.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program