Kezdőlap » Hírek

Hírek

Főzőnap

Elektromos és elektronikai hulladékbegyűjtő akció

Főzőnap

Környezetvédelmi beszámoló

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat 2022.04.25-én elfogadta a környezetvédelmi beszámolót a 35/2022 (IV.25.) ök. határozatával megtekinthető: itt.

Ebösszeírás

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat ebösszeírást végez

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B. § (1) bekezdése alapján PálosvörösmartKözségi Önkormányzat ebrendészeti feladatainak teljesítése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, 
2022május 1-től 2022június 30-ig terjedő időszakban ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás során az ebtartónak ebenként egy, a hivatkozott jogszabályban meghatározott adattartalmú „Ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni és azt az Önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlap beszerezhető a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat(3261 Pálosvörösmart, Rákóczi Ferenc út 116.) Ügyfélszolgálatánvagy letölthető innen: https://palosvorosmart.hu

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módon lehet az önkormányzathoz benyújtani:

– személyesen az Önkormányzatnál kihelyezett postaládába

– postai úton a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat, 3261Pálosvörösmart, Rákóczi Ferenc út 116 címre, 

– elektronikusan E-papíron, vagy a hivatal@palosvorosmart.t-online.hu e-mail címre, a tulajdonos/ebtartó által aláírt, beszkennelt dokumentum formájában.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2022július 1.

Az ebösszeírás önbevallás alapján történik, a formanyomtatvány beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelezettsége. Az ebtulajdonos és az ebtartó az összeírásban köteles együttműködni.

Felhívom a tisztelt ebtulajdonosok / ebtartók figyelemét az alábbiakra:

– a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében a 4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjen a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni és az adatbázisban regisztráltatni;

– az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni;

– az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Gyöngyös Városi Önkormányzatmunkatársai ellenőrizni fogják;

– az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet3. mellékletében foglaltak alapján 30.000 Ft.

 Együttműködésüket köszönjük!

​​​​​​Pálosvörösmart Községi Önkormányzat

Az ebösszeíró adatlap letölthető: innen.

Álláspályázatok: közútkezelő, költségvetési ügyintéző

A pályázati kiírás megtekinthető: itt.

Felhívás a Bene patak keresztezésében meglévő gyalogos híd felszerkezet cseréjének kivitelezésére

Tisztelt Kivitelező!

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat (Pálosvörösmart, Rákóczi út 116.), mint Ajánlatkérő (a továbbiakban Ajánlatkérő) felhívást tesz közé a Liptovszky Gábor (Gödöllő) tervező által LT 15/2021. szám alatt készített műszaki tervdokumentáció alapján a Pálosvörösmart, 2419 sz. közút (Rákóczi út, hrsz.: 305) és Bene-patak (csatorna, hrsz: 293) keresztezésében meglévő gyalogos fahíd bontására, az építési engedélyben foglaltak szerint a kivitelezéshez szükséges kiviteli terv készítésére és engedélyeztetésére, a felszerkezet csere kivitelezésére.

A pályázatban ajánlat tehető:

– a teljes műszaki tartalomra (tervezés és kivitelezés),

– csak a kiviteli tervek elkészítésére és benyújtására az építési hatóság részére,

– csak a bontásra és a felszerkezet cseréjére.

Az ajánlatokat a tervben foglalt műszaki tartalom szerint, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Hatósági Osztálya által kiadott HE-04/HAT/718-35/2022. számú építési engedélyében foglalt előírások figyelembe vétele mellett kérjük megadni.

Ajánlatot csak azon ajánlattevők nyújthatnak be, akik a 2022. június 16-án 14 órakor részt vesznek a helyszíni bejáráson. Találkozás a kivitelezés tárgyát képező gyalogos fahídnál.

A tervezéssel és a kivitelezéssel kapcsolatban kérdést írásban (elektronikus levelezés: e-mail cím:  polgarmester@palosvorosmart.t-online.hu)  2022. június 20-án 12 óráig lehet feltenni.

A kiviteli tervek elkészítésének és az építési hatósághoz történő benyújtásának határideje: tervezési szerződés aláírásától számított 30 nap.

A kivitelezés várható kezdése: a kiviteli terv engedélyeztetését követő 30 napon belül.

A beruházás befejezési határideje: kivitelezés megkezdésétől kezdve legfeljebb 30 nap.

A pályázat kiírója előteljesítést elfogad.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (részajánlat esetén is):

 • napi kötbér: a nettó vállalási ár 0,1 %-a,
 • meghiúsulási kötbér: a nettó vállalási ár 20 %-a.

Teljesítési feltételek A tervezés teljesítettnek tekinthető: az elkészült tervek benyújtásával az építési hatóság részére.A kivitelezés teljesítettnek tekinthető: a sikeres műszaki átadás-átvétellel, amelyhez át kell adni a Megrendelő részére az elkészült építményről készített geodéziai bemérés dokumentációját.

Az ajánlathoz csatolni kell

 • tervezés vonatkozásában a tervezési jogosultságot,
 • a kivitelezés vonatkozásában pedig az építmény kivitelezésében közreműködő, felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező felelős műszaki vezető szakképesítését, jogosultságát

igazoló okiratok másolatát.

Pénzügyi, fizetési feltételek:

Teljeskörű teljesítés és részajánlat esetén is 1 db végszámla nyújtható be a hiány- és hibamentes, sikeres engedélyeztetést, illetve műszaki átadás követően kiadott teljesítés igazolás alapján.

A számla kiegyenlítése a kiadott teljesítés igazolás alapján, a kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalással történik.

Az ajánlathoz csatolni kell nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő ellen nincs folyamatban csőd- vagy  felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás alatt és szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Az ajánlattevő alvállalkozót bevonhat legfeljebb a beruházás nettó értékének 50 %-ig.

Egyéb kikötések a szerződés vonatkozásában:

A tervezés során be kell tartani a kiviteli tervek elkészítésére irányadó hatályos jogszabályokat.

Az építési munka során a hatályos jogszabályi előírások szerint kell építési naplót vezetni.

A kivitelezés során a felhasznált anyagok minőségét az átadási dokumentációba becsatolt „teljesítmény igazolással” tanúsítani kell.

A munkavégzés során be kell tartani a tevékenységre irányadó központi jogszabályi előírásokat, továbbá a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után műszaki átadás-átvételi dokumentációt kell szolgáltatni a Megrendelőnek.

Ajánlat benyújtási határidő: 2022. június 27.  10 óra

Ajánlatok benyújtásának módja és helye: Az ajánlatokat Pálosvörösmart Polgármesteréhez címezve a Pálosvörösmart Községi Önkormányzatnál kell benyújtani (Pálosvörösmart, Rákóczi út 116.), 2 példányban, kizárólag zárt borítékban.

Ajánlat érvényességének határideje: legalább 30 nap.

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

Ajánlatok bontása: 2022. június 27-én 11 órakor az ajánlatok benyújtási helyén.

Az ajánlattételi határidőn túl érkezett, továbbá a kizárólag elektronikusan benyújtott pályázatok érvénytelenek.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot az ajánlattételi eljárás indoklás nélkül történő eredménytelennek nyilvánítására. Értékelési szempont: az ajánlati ár.

További információ Bodócs Attila polgármestertől igényelhető.

Pálosvörösmart, 2022. május 30.

                                                                                                                       Bodócs Attila

                                                                                                                  polgármester

Közterületi térfigyelő kamerahelyek

A közterületi térfigyelő kamerahelyek listája letölthető : itt.

Lakossági tájékoztató tüzelőanyagokról

Pályázati felhívás

Vegyes háziorvosi feladatok ellátására

Pálosvörösmart községben, vegyes háziorvosi körzetben, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladatellátási szerződés keretében heti 40 órában, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által kötött szerződés szerinti közvetlen finanszírozással, vagy önkormányzati finanszírozás mellett, a Pálosvörösmart, Rákóczi u. 106. szám alatti háziorvosi rendelő és a rendelő tárgyi eszközeinek térítésmentes használatával.

Pályázati feltételek:

 • 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben meghatározott képesítés,
 • 18/2000. (II.25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
 • részletes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okmányok másolata,
 • OONYI kártya másolata,
 • érvényes MOK tagsági kártya megléte,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájárulás a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogához.

A pályázat benyújtásának határideje: az Orvosi Hetilapban történő felhívás megjelenéstől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának határideje:

A benyújtási határidőt követő soron következő Képviselő-testületi ülés.

A pályázat benyújtásának módja:

 • személyesen vagy postai úton Pálosvörösmart Községi Önkormányzat, Bodócs Attila polgármester részére (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi u. 116.) történő átadásával/megküldésével,
 • a kizárólag elektronikus úton történő jelentkezés érvénytelennek minősül.

A pályázatban be kell mutatni a feladatellátás vállalt formáját, annak személyi és finanszírozási feltételeit, a pályázó feladatellátásra irányuló egyéb igényeit.

A feladat ellátásának időpontja:

A feladat a Képviselő-testület döntését követő megegyezés szerint, de legkorábban 2022. március 1-től látható el.

További felvilágosítás kérhető:

Bodócs Attila polgármestertől (tel.: 37/560-072  e-mail: polgarmester@palosvorosmart.t-online.h), Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatóság: dr. Horváth Gábor igazgatótól a 06-37/510-329 telefonon vagy személyesen előzetes időpont egyeztetést követően.

Eseménynaptár

<< aug 2022 >>
hkscpsv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
https://2015-2019.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program
Betűméret változtatása
Kontraszt