Kezdőlap » Archiv

Archiv

Óvodai beiratkozás

Közlemény

a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

A Pálos Óvoda (3261, Pálosvörösmart, Rákóczi út 116) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 83.§ (2) bekezdés b) pontja alapján – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1)-(4) bekezdéseire figyelemmel az óvoda felvételi körzetében,

Pálosvörösmart Község Közigazgatási területén

az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi Közleményt teszi közzé.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, Törvényes képviselőket, hogy óvodánkba a gyermekeket a 2021/2022-es nevelési évre 2021 május 10 – május-20-ig.  

800-től -13.00 óra között lehet beíratni.

A beiratkozás helye:  Pálos Óvoda

                                     3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116.

                                     Tel.: +36 20 915-51-25

                                     E-mail: palosovi@gmail.com

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ezek alapján, a 2021/2022-es nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2021. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek óvodai beíratásának szándékát a szülők/törvényes képviselők személyesen is kérhetik az óvodában.  A járványügyi szempontok figyelembevételével, a várakozás elkerülése érdekében a

+36 20 915 5125 telefonszámon egyeztessenek beiratkozási időpontot.

Időpontfoglalás: 930-1130 között.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, születési anyakönyvi kivonatát, és társadalombiztosítási igazolványát,
  • a szülő személyi azonosító igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,

Elektronikus úton is kezdeményezhető a beiratkozás.

A Pálos Óvoda e-mail címén: palosovi@gmail.com, jelezzék beiratkozási szándékukat, gyermekük nevét, lakcímét, Taj számát, és a kapcsolattartó szülő telefonszámát kérjük feltüntetni.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis azon gyermekek, akik 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyernek.

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban vagy szóban közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik nap.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő/törvényes képviselő az Intézményfenntartó Társuláshoz, mint fenntartóhoz, fellebbezési kérelmet nyújthat be.  Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3), és a 38. § alapján a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

Kérjük Önöket, hogy a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról! 

                                                                                                                Nagy Zoltánné

                                                                                                                 Óvodavezető

Pálos Óvoda – Hívogató

Hirdetmény a Településfejlesztési Koncepció elkészítésének és a Településrendezési Eszközök felülvizsgálatának megindításáról

FELHÍVÁS

Közterület elnevezésére irányuló előterjesztésről.

Elismerés

Az idősbarát önkormányzat címre beadott pályázatunkban foglaltakat a két szaktárca államtitkárai köszönő oklevéllel díjazták.
(tovább…)

Biztonságban az interneten is

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési hírlevele. Tanácsok a biztonságos(abb) internethasználathoz.
(tovább…)

Arany Érdemkereszt Dobróka Lászlónak

Rétvári Bence, az EMMI miniszterhelyettese és Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár augusztus 20-a alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetéseket, valamint Móra Ferenc-, Pauler Gyula-, Szinnyei József-díjakat adott át a Pesti Vigadóban.
(tovább…)

Virágba borult Pálosvörösmart

Virágba borult Pálosvörösmart

10 év munkájának gyümölcse (vagy inkább virága) az a díj melyet idén Pálosvörösmart a Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyen ért el. A kis mátrai település tavaly ünnepelte önállóságának 10 éves évfordulóját. Mi is lehetne szebb ajándék, mint egy fővédnöki díj, melyet Borbás Marcsi adott át a pénteken megrendezett díjátadón Veszprémben, Dr. Bene-Sinkó Beáta polgármester asszonynak.

A virágos közterületek, a Mária park, a zöldfelületek, a gondosan megválasztott utcabútorok egyediséget adnak a településnek. Pálosvörösmart sokszínűségével, közösségi összetartó erejével nyerte el a zsűri tetszését, több mint 300 település közül. A fővédnöki díj által nemcsak egy erkölcsi elismerést nyert a település, hanem őshonos gyümölcsfákkal is gazdagodnak a közterületek, hogy még varázslatosabb legyen az a lakosoknak és az idelátogató vendégeknek. Borbás Marcsi idén lett a verseny fővédnöke, aki egy új elimerés, a Fővédnöki díj alapítása mellett népszerűsíti és közvetíti a Virágos Magyarország üzenetét.

 

 

 

Komplex településfejlesztés Pálosvörösmart községben

 

Járda, Rákóczi út 126.

Járda, Rákóczi út 126

Közvilágítás, Rákóczi út 85

Járda, Rákóczi út 96

Vízelvezetés, Rákóczi út 136.

Járda, Rákóczi út

Útfejlesztés

Útfejlesztés

Útfejlesztés

Útfejlesztés

Útfejlesztés és közvilágítás kiépítése

Útfejlesztés és vízelvezetés útpadkával

Korszerű infrastruktúrával a település fejlesztéséért!

A szállítói szerződések aláírásával megkezdődött Pálosvörösmart Önkormányzat területén a településfejlesztési beruházás. A fejlesztés során a település még hiányzó alapinfrastruktúrájának pótlása, a meglévő alapinfrastruktúra energiatakarékos korszerűsítése és a település fejlődésével párhuzamosan infrastruktúrájának bővítése tervezett. A projekt fő elemei: a községet átszelő állami közút hiányzó bal oldali járdájának építése, község szélén lévő földutak lakóúttá fejlesztése, valamint a meglévő közvilágítási hálózat energiatakarékos korszerűsítése, illetve új lámpaoszlopok elhelyezése.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program keretén belül valósul meg.
A pályázati konstrukció megnevezése: ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés.
Az elnyert vissza nem térítendő támogatás összege:  99 039 428 Ft.  A projekt teljes összköltsége 104 252 030 Ft.

A projekt címe: Komplex településfejlesztés Pálosvörösmart községben. A projekt tervezett befejezése 2013. 06. 30.

A fejlesztés eredménye Pálosvörösmart település fejlődését hosszú távon megalapozza.

Pálosvörösmart, felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer építése

Pálosvörösmart Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az új Széchenyi Terv keretében felszíni csapadékvíz elvezető rendszer építésére és járda megvalósítására.

Pályázatunkat a közreműködő szervezet és a Bíráló Bizottság támogatásra méltónak fogadta el és az Európai Unió, valamint a Magyar Kormány által biztosított keretből részünkre 73.668.075.-Ft-ot ítélt meg támogatás jogcímén.

Önkormányzatunknak 5 % önerőt kellett biztosítania költségvetési terhére.

Előzetes közbeszerzés lebonyolítása keretében kiválasztottuk a kivitelezőt, a projektmenedzsert és a műszaki ellenőrt. Ezután kezdődhetett meg a kivitelezés megvalósítása. A kivitelező készre jelentése után 2012 május 25-én az átadás-átvételi eljárás lezárult.

A kiépített csapadékvíz elvezető rendszer még biztonságosabbá tette a keletkezett felszíni csapadékok elvezetését és a pályázat keretében megépített kiemelt szegéllyel ellátott járda a biztonságos gyalogos közlekedést nagymértékben segíti.

Az átadás után elkezdődött a közreműködő szervezet felé történő elszámolás, mely dokumentáció leadásának határideje 2012. június 30.

Pálosvörösmart Község ismét gazdagodott egy olyan létesítménnyel, mely az élhetőbb település kialakulásához vezet.

Pálosvörösmart, 2012. május 29.

Pálosvörösmart Község Önkormányzata

 

 

 

 

 

 

PÁLOSVÖRÖSMART, FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ

RENDSZER ÉPÍTÉSE

ÉMOP- 3.1.2./E-11-2011-0002

Biztonság a településnek.

A kivitelezővel történő szerződés aláírásával elindult Pálosvörösmarton a felszíni csapadékvíz- elvezető rendszer építése.

A projekt keretében kiépítésre kerül a hegyekből lezúduló víz befogadására alkalmas öv-árok, az itt összefolyó víz biztonságos elvezetésére szolgáló nyílt és zárt árokrendszer és azok részleges burkolásával megvalósuló járdák megépítése.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázat keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás összege: 73 668 075 Ft. A projekt teljes összköltsége 77 545 343 Ft.

A projekt címe: Pálosvörösmart, felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer építése. A projekt tervezett befejezése
2012. 06. 30.

A felszíni csapadékvíz elvezető-rendszer megépítésével a település árvízkitettsége jelentősen csökken.
A lakosság számára a védelem mellett a közlekedés biztonsága is növekszik a korszerű járdák megépítésével.

2011. november

 

 

 

Eseménynaptár

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
h
k
s
c
p
s
v
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
https://2015-2019.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyar-falu-program