ARCHÍV TARTALOMLEJÁRT A BEADÁSI HATÁRIDŐ - 2019-04-22

Kezdőlap » Hírek » Álláspályázat – óvodavezető

PÁLOSVÖRÖSMART most

Álláspályázat – óvodavezető

Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján pályázatot hirdet Pálos Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű kinevezéstől 2024.július 31. –ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, kinevezéstől 2024.július 31. –ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A magasabb vezetői: óvodavezetői megbízással kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény vezetése és képviselete, az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása, a szakmai munka irányítása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a nevelési célkitűzések megvalósítása. Az intézményi szabályzatok elkészítése és aktualizálása. A gazdálkodási szabályzatok betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai képzettség és szakképzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         magyar állampolgárság

•         büntetlen előélet

•         cselekvőképesség

•         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

•         legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

•         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést is

•         motivációs levél

•         szakmai életrajz

•         az intézmény vezetésére vonatkozó program

•         szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

•         a végzettséget és szakképzettséget, pedagógus szakvizsga meglétét, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata,

•         a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

•         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bene-Sinkó Beáta polgármester nyújt, a +36308375892 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pálosvörösmart Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 219/2019. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

•         Személyesen: Dr. Bene-Sinkó Beáta polgármester, Heves megye, 3261 Pálosvörösmart, Rákóczi út 116. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázónak meg kell ismernie az intézmény működési körülményeit, annak hiányában a pályázatot a kiíró elutasítja. A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben meghatározott véleményezési eljárás lefolytatása, azt követően szóbeli meghallgatás utáni döntés. A pályázatnak a benyújtási határidő utolsó napján 16.00 óráig meg kell érkeznie. Hiánypótlásra nincs lehetőség. A kinevezési jogkör gyakorlója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Pálosvörösmart Községi Önkormányzat hirdetőtáblája – 2019. március 20.

•         Pálosvörösmart község honlapja – 2019. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.palosvorosmart.hu honlapon szerezhet.